blokjes

Drie thema’s

1. Verbinden

Onze samenleving is een prachtige bron van diversiteit. De verschillen kunnen heel divers van aard zijn en te maken hebben met bijvoorbeeld religie, genderoriëntatie, financiële mogelijkheden of afkomst. Deze verschillen zijn soms moeilijk te overbruggen en kunnen leiden tot polarisatie, uitsluiting, discriminatie of onrecht. Vanuit de christelijke traditie, een veelkleurige en weerbarstige traditie van verhalen en interpretatie van die verhalen over leven in verbondenheid met elkaar en met God, willen we ons hier niet bij neerleggen.

Kerk en Wereld wil bijdragen aan initiatieven die de tegenstellingen willen overbruggen vanuit een christelijke inspiratie en eraan bijdragen dat iedereen voluit mens kan zijn naar Gods beeld.

2. Christelijk geloof actualiseren en praktiseren

Kerk en Wereld is opgericht door christenen die actief, verantwoordelijk en dienstbaar wilden werken aan een meer humane samenleving. Dat wil Kerk en Wereld nog steeds. Het christelijk geloof stelt kritische vragen aan de samenleving en daagt uit om ons denken en doen steeds opnieuw te toetsen aan, en te richten naar Gods bedoeling met deze wereld en ons mensen.

In de samenleving en onder jongeren is een verlangen naar een andere levensstijl en ander gebruik van aardse bronnen en techniek opgekomen. Vandaag de dag betekent dat kritisch kijken naar ons handelen en vragen stellen over wat nodig of overbodig is. Kerk en Wereld wil initiatieven ondersteunen die zorg dragen voor de toekomst van de mensen en voor Gods schepping.

3. Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

De ontmoeting tussen verschillende levensbeschouwingen kan inspirerend zijn en mooie dingen tot stand brengen. Maar religieuze identiteit is zeer persoonlijk en diep in mensen verankerd, met de risico’s van onverdraagzaamheid en verabsolutering van het eigen gelijk als gevolg.

Kerk en Wereld wil de rol van religie in de samenleving op een positieve manier bevorderen. Kerk en Wereld wil het gesprek tussen de aanhangers van verschillende levensbeschouwingen en religies bevorderen.